วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดดิจิทัล ให้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการใช้งานระบบยืมคืนหนังสือและระบบหนังสือออนไลน์เพื่อให้ตอบรับกับสังคมยุค Digital 4.0