วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรเนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค