วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวีระชาติกุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง บำรุง รักษาพันธุ์พืชและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเพิ่มทรัพยากรพันธุกรรมพืช