วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนัก ถึงพิษภัยของยาเสพติด และหาแนวทางในการป้องกันสิ่งเสพติดอีกด้วย