หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกหน่อกล้วย ณ แปลงเกษตร ด้านหลังวิทยาลัยฯ