วันที่ 25 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการและชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก เรื่องคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค