วันที่ 25 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส.) เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test : V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี