วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ และคณะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563