วันที่19 มิถุนายน นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการ มอบเกียติบัตรให้แก่คณะลูกเสือวิสามัญหน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแคที่ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคกลาง) และมีพิธีสวนสนาม ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์