วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดยในพิธีมีกิจกรรมการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติคุณงามความดีโดยคณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลผู้บริหารดีเด่นได้แก่
1. นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ
2. นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการ
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นได้แก่
1. นายอรรถพล บุญเลิศธนา ครู คศ.1
2. นายรชต ชูก้อนทอง พนักงานราชการ
3.นางปรัชญา เพร็ชสิงห์ พนักงานราชการ
4.นางศักดิ์รพี เรืองนารี พนักงานราชการ
5. นางสาวกนกพร บุญนุช ครูพิเศษสอน
6. นางสาวปิยะดา มะโนสินธุ์ ครูพิเศษสอน
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นได้แก่
1. นายจตุพร รัตนอำนวยชัย เจ้าหน้าที่
2. นางสาวธิดาพร ภารเอน เจ้าหน้าที่