วันที่ 16 มกราคม 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยในพิธีมีกิจกรรมการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติคุณงามความดีโดยคณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่นได้แก่
นายเอกพล หาดทวายการ (พนักงานราชการ)
- รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ได้แก่
นางวนิดา บุญยานันต์