วันที่ 15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค