วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค