วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ภาคต่อไป ดังนี้
1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงคลื่อนที่ ระดับ ปวช.
2. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.
3. ทักษะงานเครื่องยนต์แก็สโซลีน ระดับ ปวช.