วันที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายรชต ชูก้อนทอง หัวหน้างานความร่วมมือฯ ร่วมเข้าประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบนทวิภาคี ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา