วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี