วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และงานหลักสูตรระยะสั้น ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ” ( Education to Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 5 ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่งานให้กับผู้เรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำหรือประชาชน ผู้ว่างงานให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมตรงกับงาน โดยวิทยาลัยฯ ได้เปิดอบรมหลักสูตรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things จำนวน 30 ชั่วโมง ระยะเวลาฝึกอบรม 3-7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค