วันที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคโดยคณะครูนำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมธรรมชาติและป่าไม้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตรสำนึกให้กับครู นักเรียน นักศึกษาในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ และได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย