วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯและคณะครู จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1" ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และฟังธรรมเทศนา ทำความสะอาดวัดและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบกฎระเบียบของสถานศึกษา มีความคุ้นเคยกับสถานศึกษา และมีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่ดี