ระดับชั้น ปวช.3
  ระดับชั้น ปวส.2  
 
ชุดสมรรถนะวิชาพื้นฐาน (ปวช.๓)
ชุดสมรรถนะวิชาพื้นฐาน (ปวส.๒)  
    
๒๐๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
๒๐๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
๒๐๐๐-๑๔๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
๒๐๐๐-๑๕๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑
๒๐๐๐-๑๓๐๑ วิถีธรรมวิถีไทย
๒๐๐๐-๑๖๐๑ พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ความรู้เรื่องประเทศไทย
ความรู้เรื่อง ICT
๓๐๐๐-๑๑๐๑ ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๓๐๐๐-๑๒๐๑ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ 
๓๐๐๐-๑๒๐๒ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
๓๐๐๐-๑๓๐๑ ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
๓๐๐๐-๑๖๐๑ ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
 
 
   
 
ชุดสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ (ปวช.๓)
ชุดสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ (ปวส.๒)  
   
ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 
 

 

   
 
ชุดสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ (ปวช.๓)
ชุดสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ (ปวส.๒)  
    
๒๐๐๑-๐๐๐๑ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
๒๐๐๑-๐๐๐๖ การเงินส่วนบุคคล
๒๐๐๑-๐๐๐๗ ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ
๒๐๐๑-๐๐๐๘ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

๓๐๐๐-๐๑๐๑ การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพื่มผลผลิต
๓๐๐๐-๐๑๐๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
๓๐๐๐-๐๒๐๑ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
๓๐๐๐-๐๒๐๒ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓๐๐๐-๐๒๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
๓๐๐๐-๐๒๐๔ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
๓๐๐๐-๐๒๐๕ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
๓๐๐๐-๐๒๐๖ การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

 

       
  ชุดสมรรถนะวิชาชีพ    
       
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวช.๓)    
  ชุดที่ ๑ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,โลหะการ    
   
๒๐๐๑-๐๐๐๕ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒๑๐๐-๑๐๐๑ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
๒๑๐๐-๑๐๐๓ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

   
 
   
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.๓)
   
 

 

๒๒๐๑-๑๐๐๑ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
๒๒๐๑-๑๐๐๒ บัญชีเบื้องต้น ๑
๒๒๐๑-๑๐๐๖ การขาย