sss
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
 
ผลงานวิจัย
 
 
สาขางานยานยนต์  
สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน  
 
 
 
   
Download เอกสาร  
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่2557  
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ปี57
รายงานการประเมินผลความต้องการในการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

   

 
นายสุพรรณ คำเสน
หัวหน้างานงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน  : นายสุพรรณ คำเสน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

  1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบการอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคมชุมชนและท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน  การสอน  การใช้เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียน  การสอน  การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอน  และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียน  การสอน  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา  การบริหารและพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
update : 22/01/ 57