วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร  
ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน  
ข้อมูลครุภัณฑ์  
ข้อมูลอาคารสถานที่  
 
 
 
   
รายงานการประเมินตนเอง
 
รายงานการประเมินตนเอง 2556  
 
 
 
 

   

 
นายวันรบ ศรีเมฆ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

        (๑)  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บ  รักษา  จัดทำ  และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษา  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  บุคลากร  งบประมาณ ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  แผนการเรียน  และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง
        (๒)  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
        (๓)  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา   ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวง
ศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
        (๔)  กำกับ  ควบคุม  ดูแลระบบให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
        (๕)  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
        (๖)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
        (๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        (๘)  ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมา
        (๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
update : 22/01/ 57