รายงานการประเมินตนเอง
 
รายงานการประเมินตนเอง 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 วิสัยทัศน์ ของแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

     พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา ของสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

        มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ     ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี     สร้างคนดีสู่สังคม

พันธกิจ ของแผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์   ประกอบด้วย

          พันธกิจที่ 1 การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และสามารถปฏิบัติได้
พันธกิจที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้นำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้
พันธกิจที่ 4 สร้างความเข้มแข็งจากเครือข่ายความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   
update :15/01/ 56