วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
งานสื่อการเรียนการสอน 
 
ผลงานงานสื่อการเรียนการสอน 
 
 
สาขางานยานยนต์  
สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน  
 
 
 
   
Download เอกสาร  
   
 
 
 
 

   

 
นายอรรถพล บุญเลิศธนา
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสื่อการเรียนการสอน 

หัวหน้างาน  : นายอรรถพล บุญเลิศธนา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี

  1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
update : 22/01/ 57