แผนการเรียน  
ตารางสอนครู  
ตารางสอนนักศึกษา  
จำนวนนักศึกษา  
 
 
 
   
รายงานการประเมินตนเอง
 
รายงานการประเมินตนเอง 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

      วิสัยทัศน์ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                    ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยี  สู่มาตรฐานวิชาชีพ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


      ปรัชญาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   ก้าวทันเทคโนโลยี  ผลิตคนดีสู่สังคม


      พันธกิจของแผนกวิชา
                   1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
                   2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   3. สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
                   4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ
                   5. พัฒนาความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   
update :15/01/ 56